Handboek

 1. Laat de manege na gebruik netjes achter. Haren, mest zand enz. Opruimen.
 2. Beschadigingen door het gebruik zelf herstellen en hierover contact opnemen met het bestuur.
 3. Schade aan andermans spullen moet je vergoeden.
 4. Parkeer de auto op de daarvoor bestemde plaats, laat op- en afritten vrij.
 5. Leden van de Alterbergruiters betalen jaarlijks contributie voor het gebruik van de manege.
  Niet-leden betalen per keer dat de bak gebruikt wordt per paard een bedrag in de daarvoor bestemde envelop die in de brievenbus gedeponeerd moet worden of zij krijgen van de penningmeester een factuur wanneer de bak via de website is gereserveerd.
 6. Rijdt er iemand in de bak, overleg dan of je er bij kunt komen. Past dat niet, dan mag de eerste ruiter/menner nog 20 minuten ongestoord rijden.
 7. Materiaal van de Alterbergruiters moet in de manege blijven en mag niet, zonder overleg met het bestuur, privé gebruikt worden.
 8. Je kunt niet, zonder overleg, van elkaars spullen gebruik maken.
 9. Leden dienen in de les de aanwijzingen van de instructie op te volgen.
 10. De egalisator, de tractor en de beregenings-installatie mogen alleen gebruikt worden door personen, die daarvoor zijn aangewezen door het bestuur.
 11. Na gebruik van de manege; mest, (spring) materiaal opruimen, lichten uit en deuren afsluiten (denk ook aan het toilet).
 12. VOOR ALLE RUITERS en AMAZONES: gecertificeerde CAP VERPLICHT!
  We gaan ervan uit dat ieder lid zich aan deze regels houdt. Bij onderlinge problemen a.u.b. contact opnemen met het bestuur. Die zullen voor een passende oplossing proberen te zorgen.

Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan de onderstaande rijbaanregels te houden.

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN 1384 teken te dragen.
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde, doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding te zijn af- resp. uitgedaan.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Op- en afstijgen op de A – C lijn.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.

Art.1
De vereniging draagt de naam: “De Alterbergruiters” en is gevestigd te Zweeloo .

Art. 2 Leden
Leden zijn natuurlijke personen. Om lid te worden moet men zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

Art. 3 Donateurs
Donateurs en sponsoren zijn bedrijven, verenigingen of personen, die zich bereid verklaren jaarlijks minimaal € 5,00 aan de vereniging te betalen. Zij mogen de  algemene ledenvergadering bijwonen, maar zijn niet stemgerechtigd.

Art. 4 Ereleden
Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur door een algemene ledenvergadering worden benoemd voor buitengewone diensten aan de vereniging bewezen. Zij genieten dezelfde rechten
als de leden, doch zij hebben geen stemrecht en zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Ook kan een algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur een erevoorzitter aanwijzen, die het recht heeft alle vergaderingen van het bestuur en van de leden bij te wonen met een adviserende stem.

Art. 5 Contributie
De leden betalen aan de vereniging een door de ledenvergadering vastgestelde contributie. De contributie moet in de eerste maand van elk kwartaal aan de penningmeester betaald worden. De begunstigers/niet rijdende leden betalen de contributie per jaar.

Art. 6 Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend. De leden
kunnen tegen het einde van het jaar opzeggen. Opzeggen gebeurt schriftelijk bij het secretariaat een maand vóór 1 december. Gebeurt dit niet, dan blijft men automatisch weer een jaar lid. Wanneer men te laat opzegt blijft men verplicht tot betaling van de contributie en de bijkomende kosten over het volgende jaar.
Let wel: het lidmaatschap van de KNHS loopt per kalenderjaar en dient dus bij einde lidmaatschap voor 1 november van het lopende jaar te worden opgezegd bij de KNHS.

Art. 7 Ledenvergaderingen
De jaarlijkse ledenvergadering vindt plaats op een door het bestuur te bepalen plaats en tijd. Andere algemene ledenvergaderingen vinden plaats op verlangen van het bestuur of op schriftelijke aanvraag van minstens tien stemgerechtigde leden van de vereniging; met duidelijke omschrijving van de redenen.

Art. 8 Stembureau
Voor schriftelijke stemmingen wijst de vergadering een stembureau aan, bestaande uit twee leden buiten het bestuur.

Art. 9 Bestuur
Het bestuur bestaat uit minstens drie leden, die gekozen worden door de algemene ledenvergadering en benoemd worden voor de tijd van vijf jaar. Bij aftreding zijn ze onmiddellijk herkiesbaar. De functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Art. 10 Voorzitter
De voorzitter heeft de leiding van de algemene ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen. Hij/zij draagt de zorg voor de naleving van de reglementen, roept bestuursvergaderingen bijeen zo vaak de voorzitter zelf of twee andere bestuursleden dit gewenst achten en tekent de notulen en andere stukken waarop een handtekening van de voorzitter wordt vereist.

Art. 11 Secretaris
De secretaris is belast met de zorg voor de notulen, de ledenlijst, de uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen op last van de voorzitter en voor de algemene ledenvergaderingen op last van het bestuur, de correspondentie van de vereniging en van het bestuur, het archief en al wat verder tot de taak van de secretaris behoort.

Art. 12 Notulen
De notulen worden gemaakt door een notulist, die lid is van het bestuur. De notulen van een vergadering worden per email toegestuurd aan de bestuursleden en behandeld op de eerstvolgende vergadering door de betrokken bestuursleden en daarna door de voorzitter ondertekend.

Art. 13 Penningmeester
De penningmeester is belast met het innen van contributies, donateurbijdragen, huren, sponsor-gelden enz. Hij/zij heeft het beheer over de financiële middelen van de vereniging, handelt de financiële verplichtingen, door de vereniging aangegaan, af en stelt een jaarrekening en een begroting op.

Art. 14 Andere bestuursleden
De andere bestuursleden zijn belast met het bestuurlijk assisteren in brede zin, zoals sponsor-werving, acties, werkzaamheden enz. Zij hebben een taak in het beheer van de reclameborden in de manege en de verschillende werkzaamheden in- en rondom de manege.

Art. 15 Commissies
De kascommissie controleert ten minste éénmaal per jaar, kort voor de algemene ledenvergadering de financiële zaken van de vereniging en doet hiervan verslag op de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan voor verschillende activiteiten, zoals concoursen, onderhoud gebouw, enz. commissies benoemen, maar blijft daarbij verantwoordelijk voor het beleid.

Art. 16 Manege
Alle paarden en pony’s, die gebruik maken van de verenigingsaccommodatie moeten aantoonbaar ingeënt zijn tegen influenza.
Het bestuur kan besluiten bij besmettelijke ziekten de verenigingsaccommodaties buiten gebruik te stellen.
Mest dient onmiddellijk opgeruimd te worden. De beschikbare uren om vrij te rijden mogen door leden gebruikt worden ten behoeve van privéles, echter met inachtneming van de gedragsregels van de manege voor vrij rijden.

Art. 16 a gastruiters (vastgesteld in ledenvergadering april 2011)
Het is lessende leden en bakgebruikers toegestaan om incidenteel (max. 6 maal per jaar) een gastruiter op zijn of haar paard te laten rijden in de manege van de Alterbergruiters. (bijv. om een paard uit te proberen, verkopen etc.) Hiertoe dient vooraf de naam van de gastruiter schriftelijk bekend te worden gemaakt bij de secretaris van het bestuur.
Gastruiter neemt alle huis – en gedragsregels in acht die binnen de vereniging zijn afgesproken.

Art. 17 Activiteiten
De leden verplichten zich bij het aangaan van het lidmaatschap de vereniging in woord en daad bij te staan in de legale activiteiten, die tot doel hebben de financiële zijde en de goede naam van de vereniging te steunen, in het bijzonder die activiteiten die gericht zijn op het laag houden van de contributie. Ieder lid is verplicht om, medewerking te verlenen bij het organiseren van wedstrijden, schoonmaken en onderhoud van de manege en andere
voorkomende werkzaamheden, als hij/zij hiervoor wordt benaderd door het bestuur. 

Art. 18 Publiciteit
Het bestuur informeert de leden over voor hen van belang zijnde aangelegenheden. Extern wordt getracht. zoveel mogelijk goede publiciteit van het verenigingswerk te verstrekken.

Art. 19 Verzekering
De vereniging sluit een WA-verzekering af ter dekking van schade of lichamelijk letsel aan derden veroorzaakt in clubverband. De vereniging draagt tegenover haar leden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade, welke kan ontstaan tijdens lessen; wedstrijden, demonstraties enz. Ieder lid wordt geacht zelf voor een eventueel noodzakelijke aanvullende verzekering dienaangaande zorg te dragen.

Art. 20 Verhuur
Het bestuur van de vereniging is te allen tijde bevoegd om de manege voor een aantal dagen
te verhuren aan een andere vereniging uit de omgeving. Hiervoor is de vereniging namelijk
een verplichting aangegaan met de toenmalige gemeente Zweeloo als voorwaarde voor de
privatisering. De leden worden hiervan ruim van tevoren op de hoogte gesteld.

Art 21 Wijzigingen
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend door de algemene ledenvergadering tot stand worden gebracht. Zij dienen met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen te worden aangenomen.

Art. 22 Slotbepaling
Ingeval één of meerdere bepalingen van dit reglement mochten blijken niet duidelijk te zijn, alsmede in gevallen, waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.
Ieder lid van de vereniging heeft recht op een exemplaar van dit reglement alsmede op de aanvullingen en wijzigingen daarop.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 augustus 2020.

 

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien uw klacht mondeling of schriftelijk in bij één van de bestuursleden.
 • Indien de  klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het bestuur van de Alterbergruiters.
  Mailadres: dealterbergruiters@outlook.com
 • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend
 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van of namens het bestuur van de Alterbergruiters.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA ZOETERMEER